Ciekawy temat Prawo spółek

Zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych

Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dokonana ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2018 r., poz. 398) – dalej jako: „Ustawa” w sposób znaczący zmodyfikowała dotychczasowe zasady składania sprawozdań finansowych do KRS przez podmioty do tego zobowiązane. Zmiany te są istotne i dotkną ogromną większość przedsiębiorców, a weszły w życie w dniu 15 marca 2018 r.

Zgodnie z nowym art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym od 15 marca 2018 r. złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości, (https://ekrs.ms.gov.pl/).

W ramach realizacji tego obowiązku przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia w tej formie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu), odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie i odpis uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty. Co jest istotne, realizacja tego obowiązku będzie możliwa jedynie przy wykorzystaniu podpis elektronciznego lub podpisu e-puap.

Wskazać należy, że podpis winna złożyć osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu, której numer PESEL jest ujawniony w KRS. Zgodnie bowiem z art. 19e ust. 2 ww. Ustawy „zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem. — o ile dobrze rozumiem obowiązek podpisania się przez „co najmniej jedną osobę” dotyczy każdego podmiotu, także takiego, gdzie umowa lub statut przewiduje reprezentację łączną; do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, że dołączone dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości”

W ramach realizacji tego obowiązku przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia w tej formie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu), odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie i odpis uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty. Co jest istotne, realizacja tego obowiązku będzie możliwa jedynie przy wykorzystaniu podpis elektronciznego lub podpisu e-puap.

Wskazać również należy, że Ustawa przewiduje istotny wyjątek – w okresie przejściowym tj. od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r. będzie istniała możliwość składania sprawozdań w formie kserokopii. Niemniej jednak, przesyłane do KRS kserokopie dokumentów finansowych muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Autor:

Dawid Michalak

Dawid Michalak

Radca Prawny

Email: d.michalak@turcza.com.pl

Mec. Dawid Michalak specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego oraz umów handlowych. Prowadzi spory sądowe. Posiada doświadczenie w przeprowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych spółek, due diligence oraz transakcji kapitałowych.

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.